خرید دستگاه لارجر باکس طلایی

خرید دستگاه لارجر باکس طلایی

دستگاه لارجر باکس طلایی چیست؟

دستگاه لارجرباکس طلایی اصل

 

دستگاه لارجر باکس طلایی یک وسیله مکانیکی است که بر پایه کشش منظم عمل کرده و در یک دوره دو تا چهار ماهه باعث افزایش حدود چهار سانتیمتر طولی و یک و نیم سانتیمتری قطری می شود. مکانیزم عملکرد دستگاه لارجر باکس به این صورت است که با کشش نیم سانتیمتر بیشتر از حالت معمولی ، عضو شروع به بافت سازی و تشکیل حوضچه های اسفنجی جدید می کند و با افزایش سایز سعی در از بین بردن فشار می شود. این برنامه با استفاده سه تا هشت ساعت در روز طبق برنامه بندی راهنمای همراه دستگاه تا دریافت نتیجه کامل ادامه میابد.

بیشتر بخوانید